top of page

דו"ח כספי שנת 2016 של החוג הישראלי לכלבי רוח

הוצאות (₪) 2016

10,992
3,120

4,400

2,746

6,887

61

28,206

תערוכות חוג:

דמי חבר להי"ל:

הוצאות שונות:

ביקורות שגר:

הוצאות מנהלה:

עמלות בנק:

סה"כ:

הכנסות (₪) 2016

13,409
8,250

3,700

180

25,539

תערוכות חוג:

דמי חבר:

ביקורות שגר ומיונים:

מכירות:

סה"כ:

יתרה בעו"ש 1/1/16: 20,520 ש״ח

יתרה בקופה קטנה1/1/16: 396 ש״ח

שיק לפרעון 1/1/16

יתרה בעו"ש 31/12/16: 17,806 ש״ח

יתרה בקופה קטנה 31/12/16: 443 ש״ח

שיק לפרעון 1/1/17

יו"ר החוג – ד"ר צפרא סיריק 

גזבר החוג – אנדריאה דיאקונסה- אלנה

יו"ר ועדת ביקורת – רו"ח לימור שטהל

חבר ועדת ביקורת – עו"ד אריק שורץ

 

פוסט פורסם בקטגוריה כללי בתאריך 11 באפריל 2017.

bottom of page